1390 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ความรู้ คู่ คุณธรรม

logo

02 245 1966

prompans@yahoo.com

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

07:30 - 19:00

Monday to Friday

logo

02 245 1966

prompans@yahoo.com

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

07:30 - 19:00

Monday to Friday

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

ประสบการณ์มากกว่า 60 ปี เราสร้างคนเก่งและคนดี สู่สังคม

สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้

สถานศึกษาที่เพียบพร้อม ไปด้วยสภาพแวดล้อม และอุปกรณ์การเรียน ที่เอื้อต่อการแสวงหาความรู้

การเรียนการสอนโดยบุคลากรที่ใส่ใจ

บุคลากรที่มากคุณภาพและประสบการณ์ ดูแลใส่ใจด้วยหัวใจของความเป็นครู

เรียนรู้ด้วยความสุข ในรั้วพร้อมพรรณ

"เราคือพร้อมพรรณ"

หลักสูตรปฐมวัย

การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย มีเป้าหมายชัดเจน คือ เพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนาการของ เด็กให้สมบูรณ์ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติ ปัญญาตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ข้อ ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

ดูรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้หลักสูตรนี้ทุกชั้นเรียน โดยกำหนด จุดมุ่งหมาย มาตรฐานการเรียนรู้เป็นป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในเวทีโลก

ดูรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร IECP สำหรับประถมศึกษา

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา มองเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งโลกทั้งโลกใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านทางเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษากลาง จึงเป็นภาษาที่จำเป็นสำหรับทุกคน เด็กไทยควรได้รับการส่งเสริมภาษาอังกฤษให้มากที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากกว่า และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

ดูรายละเอียดหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

นอกจากการเรียนวิชาการในห้องเรียนแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้วิชาอื่นๆ นอกชั้นเรียนปกติอีกด้วย อาทิเช่น พละศึกษา ศิลปะ ดนตรีสากล ดนตรีไทย รวมถึงการเรียนรู้จากการทำโครงงาน การออกไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ และการเข้าค่าย ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและรู้จักนำความรู้ไปในตำรา มาปรับใช้ในชีวิตจริง

ดูรายละเอียดหลักสูตร

March Camp

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา มองเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งโลกทั้งโลกใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านทางเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษากลาง จึงเป็นภาษาที่จำเป็นสำหรับทุกคน เด็กไทยควรได้รับการส่งเสริมภาษาอังกฤษให้มากที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากกว่า และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

ดูรายละเอียดหลักสูตร

April Camp

นอกจากการเรียนวิชาการในห้องเรียนแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้วิชาอื่นๆ นอกชั้นเรียนปกติอีกด้วย อาทิเช่น พละศึกษา ศิลปะ ดนตรีสากล ดนตรีไทย รวมถึงการเรียนรู้จากการทำโครงงาน การออกไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ และการเข้าค่าย ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและรู้จักนำความรู้ไปในตำรา มาปรับใช้ในชีวิตจริง

ดูรายละเอียดหลักสูตร

October Camp

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา มองเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งโลกทั้งโลกใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านทางเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษากลาง จึงเป็นภาษาที่จำเป็นสำหรับทุกคน เด็กไทยควรได้รับการส่งเสริมภาษาอังกฤษให้มากที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากกว่า และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

ดูรายละเอียดหลักสูตร