1390 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ความรู้ คู่ คุณธรรม

logo

02 245 1966

prompans@yahoo.com

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

07:30 - 19:00

Monday to Friday

logo

02 245 1966

prompans@yahoo.com

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

07:30 - 19:00

Monday to Friday

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในการจัดการเรียนการสอนในทุกชั้นเรียน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีขีดความสามารถในเวทีโลก

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

การจัดทำหลักสูตรการศึกษาจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ชุมชน ครอบครัว และบุคลากร จะร่วม ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เมื่อพัฒนาผู้เรียน ไปสู่คุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้

มุ่งมั่นพัฒนาการผู้เรียนทุกคน ให้สมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม

มีจิตสำนึกในการในการเป็นพลเมืองที่ดี ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ