1390 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ความรู้ คู่ คุณธรรม

logo

02 245 1966

prompans@yahoo.com

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

07:30 - 19:00

Monday to Friday

logo

02 245 1966

prompans@yahoo.com

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

07:30 - 19:00

Monday to Friday

หลักสูตร IECP สำหรับประถมศึกษา

หลักสูตร IECP (Intensive English Communication Program) สำหรับประถมศึกษา

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยามองเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลก ยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งโลกทั้งโลกใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านทางเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษากลาง จึงเป็นภาษาที่จำเป็นสำหรับทุกคน เด็กไทยควรได้รับการส่งเสริมภาษาอังกฤษให้มากที่สุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะมีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากกว่า และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้

ทางโรงเรียนจึงได้นำหลักสูตร IECP เข้ามาในระบบการเรียนการสอน ซึ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในแบบบูรณาการ ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้นักเรียนนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งในและนอกห้องเรียน

ทั้งนี้โรงเรียนได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมากถึง 10 คาบเรียนต่อสัปดาห์ โดยเรียนกับครูต่างชาติซึ่งจะเน้นการฟังและพูด 5 คาบ และเรียนกับครูไทยซึ่งจะเน้นอ่านเขียน และหลักไวยกรณ์ อีก 5 คาบ

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการจัดการสอนในวิชาอื่นเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย คือ การเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับครูต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คาบต่อสัปดาห์ จากจำนวนคาบทั้งหมด 5 คาบต่อสัปดาห์ โดยอีก 3 คาบ เรียนกับครูไทย

ในปี 2559 ได้เพิ่มจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คาบต่อสัปดาห์  โดยเริ่มวางพื้นฐานจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นชั้นแรกของประถม แล้วจะได้ขยายไปยังชั้นเรียนที่สูงกว่าในปีถัดๆไป และโรงเรียนยังได้วางแผนที่จะขยายการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไปยังวิชาอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยในอนาคต