1390 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ความรู้ คู่ คุณธรรม

logo

02 245 1966

prompans@yahoo.com

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

07:30 - 19:00

Monday to Friday

logo

02 245 1966

prompans@yahoo.com

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

07:30 - 19:00

Monday to Friday

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

นอกจากการเรียนวิชาการในห้องเรียนแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้วิชาอื่นๆนอกชั้นเรียนปกติอีกด้วย

อาทิเช่น พละศึกษา ศิลปะ ดนตรีสากล ดนตรีไทย รวมถึงการเรียนรู้จากการทำโครงงาน การออกไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ และการเข้าค่าย  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้างเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่แจ่มใส มีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ และเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ