1390 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ความรู้ คู่ คุณธรรม

logo

02 245 1966

prompans@yahoo.com

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

07:30 - 19:00

Monday to Friday

logo

02 245 1966

prompans@yahoo.com

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

07:30 - 19:00

Monday to Friday

March Camp

หลักสูตรปฐมวัย

การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยมีเป้าหมายชัดเจน คือ เพื่อมุ่งส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้สมบูรณ์ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติ ปัญญาตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ข้อ ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

ทั้งนี้เด็กปฐมวัยจะได้เรียนรู้สาระที่ควรรู้ 4 สาระ ประกอบด้วย

  • เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
  • เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
  • ธรรมชาติรอบตัว
  • สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ได้นำเอาแนวทางการสอนและสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยการเรียนรู้มาใช้ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของเด็ก โดยคำนึงถึงพัฒนาการการเรียนรู้และมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ

 

ไม่เพียงเท่านั้น หลักสูตรนี้ยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในการศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษา โดยนำศาสตร์ต่างๆ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ไม่ว่าจะเป็น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศาสตร์ เข้ามาผนวกรวมด้วย

นอกจากการเรียนการสอนด้านวิชาการแล้ว นักเรียนยังจะได้ฝึกฝนทักษะการคิดที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในหลายๆด้าน ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การสังเกต, การจำแนก, การเปรียบเทียบ, การคาดคะเน, การเชื่อมโยงความสัมพันธ์, การสื่อความหมาย, การสรุปอ้างอิง, การให้เหตุผล, การเรียงลำดับ และ การคิดริเริ่ม ฯลฯ

 

ชุดสื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีให้ทั้งสำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ดังนี้

  1. ชุดสื่อสำหรับเด็ก ประกอบด้วย แบบฝึกหัด สมุดงานศิลปะ นิทาน แบบประเมินพัฒนาการ และซองการบ้าน เก็บอยู่ในกล่องเก็บผลงานของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในแต่ละเทอม
  2. ชุดสื่อสำหรับครู ประกอบด้วย คู่มือการสอนและการจัดกิจกรรม ชุดแบบประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ และสื่อประกอบการจัดกิกจรรม ได้แก่ บัตรภาพ, ภาพนิทาน,ภาพเพลง, แผ่น DVD เพลง
  3. ชุดสื่อสำหรับผู้ปกครอง ได้แก่ สมุดบันทึกรายงานผลพัฒนาการและการเรียนรู้ ซึ่งก็คือสมุดบันทึกที่ครูผู้ปกครองใช้สื่อสารกันเกี่ยวพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคน

 

สื่อการเรียนการสอนที่จัดให้สำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง อย่างครบถ้วน ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของเด็กชั้นปฐมวัย ตัวนักเรียนได้ความรู้ผ่านทางตำราเรียนและการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆที่ทันสมัย ตรงตามความสนใจของเด็กในวัยนี้ ส่วนครูก็มีแนวทางการสอนที่เป็นระบบ มีสื่อในการสอนที่ครบถ้วน และยังสามารถประเมินผลนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล รวมถึงผู้ปกครองซึ่งเป็นครูคนแรกของลูก และเป็นผู้ที่เด็กใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด ก็ได้เห็นพัฒนาการของบุตรหลาน และได้มีส่วนในการสนับสนุน เพิ่มเติม กำกับพฤติกรรมของนักเรียน  ร่วมกับโรงเรียนอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันวิจัยการเรียนรู้
http://www.lri.co.th