1390 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ความรู้ คู่ คุณธรรม

logo

02 245 1966

prompans@yahoo.com

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

07:30 - 19:00

Monday to Friday

logo

02 245 1966

prompans@yahoo.com

โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

07:30 - 19:00

Monday to Friday

Philosophy

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้อำนวยการได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรียกว่า รางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ จากมูลนิธิธารน้ำใจ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งแก่โรงเรียนเรา

ไฟล์_006

ปรัชญา ความรู้ คู่ คุณธรรม

ความรู้ เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บุคคลมีคุณค่า ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องเอื้ออำนวยประโยชน์ในการดำรงชีวิต

คุณธรรม เป็นเครื่องกำกับให้บุคคลประพฤติแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ ต่อตนเอง และส่วนรวม ทำให้สังคมดำรงอยู่ได้โดยปกติสุข

ความรู้ คู่ คุณธรรม ต้องดำเนินคู่กันไป ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทำให้บุคคลเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ชีวิตไม่ราบรื่น และอาจทำให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวายได้

วิสัยทัศน์ โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา จะเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำมุ่งสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความสามารถทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีสากล รู้จักผิดชอบชั่วดี รักชาติบ้านเมือง ส่งเสริมให้มีความเจริญทั้งกาย และจิตใจเต็มตามศักยภาพ

พันธกิจ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ

เป้าหมายสถานศึกษา

  • สร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพพลานามัยดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬาสร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ มีมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย
  • สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีจิตเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สามารถปรับตัวได้ดี เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  • สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ รักความก้าวหน้า หนักเอาเบาสู้ ไม่รังเกียจงาน
  • สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ยึดมั่นในค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการได้แก่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย มีคุณธรรม เคารพรัก และเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไว้เหนือสิ่งอื่นใด
  • สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้เพียรสร้างความดี ละเว้นความชั่ว